Home

Fritt eget kapital Brf

Kapital Trends 2021 - Kostenloser Versan

Entdecke die aktuelle Kollektion von Kapital. Viele Sale-Produkte Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay! Kostenloser Versand verfügbar. Kauf auf eBay. eBay-Garantie Eget kapital i en bostadsrättsförening består av både bundet och fritt eget kapital precis som i ett aktiebolag och bundet eget kapital får inte delas ut till medlemmarna i en medlemsåterbäring (vinstutdelningen) 5 ARSREDOVISNING BRF Doktorn Org.nr: 769608-6748 . Förändringar i eget kapital Fritt Eget kapital i kr Medlems- insatser Upplåtelse- avgifter Underhålls- Balanserat fond resultat Årets resultat Belopp vid årets början Extra reservering för underhåll enl. stämmobeslut Disposition enl. årsstämmobeslut Reservering underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Nya insatser och. Brf Trekanten 1 Org.nr 769612-8953 7 (11) Balansräkning Not 1 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 17 112 000 17 112 000 Upplåtelseavgifter 25 673 000 25 673 000 Fond för yttre underhåll 408 700 592 350 Summa bundet eget kapital 43 193 700 43 377 350 Fritt eget kapital

Große Auswahl an ‪Fritt - Fritt

 1. Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska eget kapital i en ekonomisk förening delas upp enligt följande: Bundet eget kapital: Inbetalda insatser, insatser tillgodoförda genom insatsemission, upplåtelseavgifter (brf), uprivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig
 2. Genom att reservera medel till den yttre fonden förs kapitalet från fritt eget kapital till bundet eget kapital och omvänt vid utnyttjande, från bundet till fritt eget kapital. Årsstämman kan besluta om ianspråktagande (uttag) av medel från den yttre fonden. Detta görs vanligtvis vid större underhållsåtgärder. Hanteringen av yttre fonden sker enbart i balansräkningen och medlen motsvaras inte av några pengar
 3. Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfr skuld Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 417 65

HSB BRF RUD I KARLSTAD Org nr 773200-1339 Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 5 964 400 5 964 400 Fond för yttre underhåll 46 528 909 40 307 250 Summa bundet eget kapital 52 493 309 46 271 650 Fritt eget kapital Balanserat resultat 23 624 499 26 407 17 Fritt eget kapital omfattar summan av balanserade resultat (dvs inrullade resultat från tidigare år), vinst eller förlust för det senaste räkenskapsåret och kapitaltillskott från ägarna. Om det totala fria egna kapitalet blir negativt, används benämningen ansamlad förlust HSB:s Brf Brotorn i Södertälje 715600-1591 Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital Bundet eget kapital Insatser 63 480 63 480 Fond för yttre underhåll 1 913 079 1 920 204 Upplåtelseavgifter 229 575 229 575 2 206 134 2 213 259 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 870 578 875 16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 345 770 000 147 750 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 200 -3 200 Årets resultat -228 613 0 Summa fritt eget kapital -231 813 -3 200 Summa eget kapital 345 538 187 147 746 800 Långfristiga skulde

Brf Målaren Org.nr 717600-2843 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapitol Medlemsinsatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitu Insjöns BRF 4(7) 783200-1320 Balansräkning Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond 14 180 14 180 Summa bundet eget kapital 14 180 14 180 Fritt eget kapital Fond för yttre underhåll 884 743 725 493 Balanserat resultat 66 266 38 415 Årets resultat 189 454 187 10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 826 633 826 633 Fond för yttre underhåll 117 689 0 Summa bundet eget kapital 944 322 826 633 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 403 567 3 425 867 Årets resultat 367 942 -6 711 745 Summa fritt eget kapital -3 035 625 -3 285 878 Summa eget kapital -2 091 303 -2 459 245 SKULDE Fritt eget kapital omfattar balanserad vinst och årets vinst. Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) gäller för både aktiebolag och ekonomiska föreningar att det egna kapitalet ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. För samma bolagsformer gäller vidare att förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning ska. 7 | ÅRSREDOVISNING BRF Träslottet Org.nr: 716436-7448 Förändringar i eget kapital Eget kapital i kr Bundet Fritt Medlemsinsatser Upplåtelse- avgifter Uprivnings-fond Underhålls- fond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början 2 692 000 335 000 0 579 760 -292 510 126 57

Bokföra eget kapital i bostadsrättsförening (bokföring med

eget kapital. Avsattning enligt plan och lanspraktagande for genomforda atgarder sker genom overforing mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsattning utover plan sker genom disposition pa foreningens arsstamma. Arets underhallskostnader redovisas i resultatrakningen inom arets resultat. Varderingsprinciper m.m Brf Hjorthagshus 7 (16) 702000-8954 Balansräkning Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 3 628 757 3 628 757 Kapitaltillskott 1 837 990 1 837 990 Underhållsfond 2 992 620 2 980 858 Summa bundet eget kapital 8 459 367 8 447 605 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3. Brf Omnia 769632-8165 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Omnia Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifte

Negativt fritt eget kapital, exempel med förvärvsmetoden

Brf Divisionen 2 Org.nr 769620-3335 7 (12) Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 30 000 000 30 000 000 Fond för yttre underhåll 550 000 360 000 Summa bundet eget kapital 30 550 000 30 360 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -903 345 -514 310 Årets resultat. De avsättningar som gjordes innan den nya lagen trädde i kraft står kvar och får endast användas för att täcka förluster när fritt eget kapital inte räcker, öka aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission samt efter särskilt tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol betalas ut till aktieägarna Fastigheten Föreningen äger fastigheten Lunden 39:2 i Göteborgs kommun vilken förvärvades 2002. Fastigheten består av 3 flerbostadshus med nybyggnadsår 1944 och värdeår 1963. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4 861 kvm och fördelat på 89 lägenheter om sammanlagt 4 796 kvm samt lokaler om 65 kvm

Brf Runan 1 Org.nr. 769609-1318 BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 17 495 426 17 495 426 Yttre fond 308 256 390 349 Summa bundet eget kapital 17 803 682 17 885 775 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -1 740 889 -1 762 741 Årets resultat -59 150 -60 24 BRF Krickan 4(7) 716463-7279 Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital ekonomisk förening 1€505€000 1€505€000 Underhållsfond 261€301 238€801 1€766€301 1€743€801 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 75€536 85€91 Brf Vasagården i Linköping Org.nr 769629-5604 Balansräkning Not I 2019-12-31 6 (lO) 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital BaIanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Brf Roddaren 36 716421-5852 Kapital- kostnader 7% Reparationer Periodiskt underhåll 10% Taxebundna kostnader 22% Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 377 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde Brf Omnia 769632-8165 Förändringar eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Belopp vid årets utgång 344 602 500 176 947 500 600 000 Förändring under året 0 0 300 000 Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut 0 0 0 Belopp vid årets ingång 344 602 500 176 947 500 300 000 S:a bundet eget kapital 522 150 000.

Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Övriga skulder Upplupna kostnader och fòrutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 101 ARSREDOVISNING BRF Renstromska Villan Org.nr: 769614-9785 Not 14 Not 15 2018-12-31 210 030 000 2 504 819 212 534 819 -5 422 464 -838 565 -6 261 029 206 273 791 115 503. Brf Hansahusen Org.nr 716447-8443 2 (14 ) Summa fritt eget kapital -1 070 082 -36 652 0 -1 106 734 Summa eget kapital 48 138 792 93 278 0 48 232 520 Fond för yttre underhåll 2019-12-31 2018-12-31 Vid årets ingång 503 874 573 494 Årets avsättning enligt stadgar 130 380 130 380 Ianspråktagande för årets åtgärder -200 000 Summa vid årets slut 634 254 503 874 Resultatdisposition. Bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital 4. HSB BRF BERGÅSEN I SKOGHALL Org nr 773200-1602 Resultaträkning Not 1 2017-01-01 2016-01-01 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning Not 2 9 630 583 9 664 878 Summa rörelseintäkter 9 630 583 9 664 878 Rörelsekostnader Driftskostnader Not 3 -4 061 565 -5 639 139 Övriga externa kostnader Not 4 -403 384 -504 452 Personalkostnader och. Fritt eget kapital bbrf. Årsredovisning och balansräkning för brf - Tolkning. Fritt eget kapital får delas ut till aktieägarna så kallad utdelning. Det består av balanserade vinster, årets vinst och fria fonder. Fritt eget kapital är Fritt fall på börsen Eget Läs mer kapital våra cookies här. Jag förstår. Eget kapital vad grunden för ett företags soliditet. Den betalning som. Fritt eget kapital Insatser 494 710 494 710 Upp- låtelse- avgifter 587 575 587 575 Balanserat resultat 290 426 -823 238 -532 812 resultat -223 238 223 238 723 712 723 712 Totalt bundet eget kapital 2 376 956 Totalt fritt eget kapital 190 90

Eget kapital i ekonomisk förening FAR Onlin

Brf Banvakten 702000-1173 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Uprivningsfond Reservfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitu Brf Ribersborg Alfa 5 (16) 769608-4792 Förändringar i eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser och Underhålls- Balanserat Årets upplåtelseavgifter fond Resultat Resultat Vid årets början 10 864 620 - 4 680 031 -291 844 Disposition enligt föreningsstämma -291 844 291 844 Avsättning till underhållsfond 146 000 -146 00 BRF Granaten Org.nr 769607-2847 6 (9) Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 63 446 000 63 446 000 Fond för yttre underhåll 889 034 762 029 Summa bundet eget kapital 64 335 034 64 208 029 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 026 161 -775 530 Årets resultat -388. Brf Slalombacken 769615-5428 Årsredovisning 2018 Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 144 707 139 527 Fond för yttre underhåll 6 722 3 361 Summa bundet eget kapital 151 429 142 888 Fritt eget kapital Balanserat resultat-44 046 -36 868 Årets resultat-2 785 -3 81

Fritt eget kapital Balanserad vinst 308 923 331 278 Årets resultat 82 073 -7 989 390 996 323 589 SUMMA EGET KAPITAL 726 566 644 793 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 8 521 702 847 712 521 702 847 712 KORTFRISTIGA SKULDER Inre fond 21 479 21 479 Skatteskuld 0 32 307 Upplupna kostnader Not 9 47 061 24 587 Förutbetalda avgifter och hyror 61 530 56 022 130 070 134 395 SUMMA. 10 | ÅRSREDOVISNING BRF Norrskenet Org.nr: 716413-9896 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 2 120 774 2 120 774 Fond för yttre underhåll 108 828 78 188 Summa bundet eget kapital 2 229 602 2 198 962 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 517 977 2 501 915 Årets resultat -1 919 529 46 70 Brf Sjökatten 20 5(10) 769603-6792 Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundet eget kapital Medlemsinsatser 23 512 788 23 512 788 Yttre reparationsfond 711 201 556 611 Summa bundet eget kapital 24 223 989 24 069 399 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 497 732 -1 144 22

Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i

Vad är eget kapital? Snabbfakta om vad du behöver vet

Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insats Brf 20 137 487 20 137 487 Fond för ytttre underhåll 10 300 000 300 000 Upplåtelseavgift 2 785 891 2 785 891 Summa bundet eget kapital 23 223 378 23 223 378 Fritt eget kapital Balanserat resultat -881 819 -779 898 Årets resultat 13 983 -101 922 Summa fritt eget kapital -867 836 -881 820 Summa eget kapital 22 355 542 22 341 558 Långfristiga skulder. Fritt eget kapital Årets resultat -14 793 865 Summa fritt eget kapital -14 793 865 Summa eget kapital 20 443 675 Långfristiga skulder Årsredovisning Brf Strandbukten 2018 Klar.pdf 165.9 kB f0ef 629f b716 4d74 e6f5 85a5 4069 a802 eb46 603d 15ae 64fe 18c5 415f 745f 04f0 Händelser Datum Tid Händelse 2019-06-20 10:24 Avtalet dedcfab0-9333-11e9-9ebc-3b7c852d0c71 skapat av Erik Rydholm på. Eget kapital: 13 Bundet eget kapital Medlemmarnas grundfond 19 949 615: 19 883 215: 19 883 215 Insatt kapital 24 205 693: 22 122 093: 1 748 017 Yttre reparationsfond 2 900 000: 2 400 000: 3 500 000 Summa bundet eget kapital 47 055 308: 44 405 308: 44 405 308 Fritt eget kapital Balanserat resultat 130 949: 5 179 874: 5 179 874 Årets resultat.

Brf Kolletorp Org.nr 769633-3686 4 (6) Balansräkning Not 1 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 12 000 000 12 000 000 Fond för yttre underhåll 10 279 0 Summa bundet eget kapital 12 010 279 12 000 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 027 741 0 Årets resultat -154 276 99 84 Då underhållet kostnadsförs, kan det medföra en förlust i resultaträkningen för brf under det år som underhållet görs. Detta underskott täcks genom att yttre fond (bundet eget kapital) löses upp och bokas mot balanserad vinst (fritt eget kapital) och möter då den uppkomna förlusten när denna förs om till balanserad vinst Brf Tredje Långgatan 23 716444-0658 Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapita/ Medlemsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulde Styrelsen för Brf Åkerbäret, 769619-4765, får härmed avge årsredovisning fÖr 2018 Föreninqens ändamål 1(15) Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder fÖr permanent boende samt lokaler at medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Brf Skräddarvägen 15 mfl 4(6) 769615-9826 Balansräkning Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser (14 st) 8 245 488 8 245 488 Summa bundet eget kapital 8 245 488 8 245 488 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 632 537 -1 541 665 Årets resultat 8 359 -90 87 7 | ÅRSREDOVISNING BRF Gröna Husen Org.nr: 769607-7531 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 112 622 608 112 622 608 Fond för yttre underhåll 6 376 016 6 155 391 Summa bundet eget kapital 118 998 624 118 777 999 Fritt eget kapital Balanserat resultat -19 257 262 -14 407 217 Årets resulta Eget kapital i en ekonomisk förening består av både bundet och fritt eget kapital precis som i ett aktiebolag och bundet eget kapital får inte delas ut till medlemmarna i en medlemsåterbäring (vinstutdelningen). När en medlem går ut ur en ekonomisk förening får medel tas från inbetalda insatser (2083) och insatsemission (2087) för att medlemmen skall återfå tillgodoförda.

Eget kapital - Vad är eget kapital? - Visma Spc

Brf Knoppen 20 Årsredovisning 2019 702001-1347 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Not 2019-12-31 2018-12-31 Medlemsinsatser 412 615 412 615 Fond för yttre underhåll 772 510 996 090 Summa bundet eget kapital I 185 125 1 408 705 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 140 198 -2 339 84 Brf Bidrottningen Vistaberg 769629-8319 Årsredovisning 2019/2020 Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 53 753 216 53 753 216 Fond för yttre underhåll 50 000 50 000 Summa bundet eget kapital 53 803 216 53 803 216 Fritt eget kapital Balanserat resultat 84 400 43 93 Brf Stinsen 8 702002-1478 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Uprivningsfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitu

Brf Kroken 1 Org.nr. 769617-4262 Förändringar i eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt beslut av föreningsstämma: Avstättning till fond för yttre underhåll Årets resultat Belopp vid årets utgång Medlems- insatser 86 630 400 86 630 400 Yttre- fond 627 912 102 000 729 912 Fritt eget kapital 95 679 -102 000 70 15 Bundet eget kapital kan inte delas ut till aktieägarna utan att man iakttar de lagstadgade reglerna för borgenärsskydd I kontogrupp 2090 Fritt eget kapital hittar vi konton av typen skulder.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 2090 Fritt eget kapital []. Konto 2090 Fritt eget kapital är ett skuldkonto. Kontot 2090 Fritt eget kapital hör till BAS-kontoplanen som är. Brf Kroken 1 Org.nr. 7696174262 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2015-12-31 428 100 428 100 -363 650 -55 932 -419 582 8518 Fond för yttre underhåll 736 200 162 600 898 800 2015-12-31 200 000 28 662 500 28 862 500 2014-12-31 428 100 428 100 -283 330 -80 320 -363 650 64 450 Fritt eget kapital 1 889 695 -162 600 -608 150 1 118945 2014-12-31 200 000 28 712 50 Brf Stjärnsången 5 Atterbomsvägen 3 8 1 12 58 STOCKHOLM Telefon: 0700-91 96 91 E-post: Kontaktperson: Ulla Björkenström Årsredovisning Brf Stjärnsången 5 716419-1970 Räkenskapsåret 2014 Innehållsñrteckning Förvaìtningsberättelse Resultaträkning Balansräknina Ställda penter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysninoar och noter Underskrifter Byrå: Mats Kilander Ekonomi AB

Årsredovisning BRF Träslottet Org nr: 716436-744

Brf Caraten 716418 1492 Sida 1 av 15 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Caraten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2018. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin. Summa fritt eget kapital 563 655 189924 1 369 345 2 122 924-6 638 680 245 972-6 392 708 563 655 752 190 2 685 zgo-402 724-6 798 222-72oo946 Summa eget kapital-4 269 784 -4 515 756 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och. Brf Stationen 1 7(13) 769623-8257 Balansrakning Be/opp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 89 876 800 Fond for yttre underhall 796 000 596 Summa bundet eget kapital 90 672 800 472 Fritt eget kapital Balanserat resultat -915 522 -816 72 SUMMA FRITT EGET KAPITAL 272 768 0 SUMMA EGET KAPITAL 42 227 232 0 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga låneskulder 0 6 060 000 Övriga kortfristiga skulder 0 6 919 875 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 234 0 Förskottsbetalda hyror 46 846 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 163 080 12 979 875 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH.

BRF Rurik 5(9) 716421-8153 Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser/Upplåtelseavgifter 6 774 035 6 774 035 Yttre reparationsfond 286 195 447 066 Summa bundet eget kapital 7 060 230 7 221 101 Fritt eget kapital Balanserat resultat 437 167 422 164 Årets resultat 84. BRF Rurik 5(9) 716421-8153 Balansräkning Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser/Upplåtelseavgifter 6 774 035 6 774 035 Yttre reparationsfond 447 066 450 684 Summa bundet eget kapital 7 221 101 7 224 719 Fritt eget kapital Balanserat resultat 422 164 415 152 Årets resultat 85. Brf Ankaret 1 4(13) 769604-2550 Förändringar i eget kapital Upp- Fond för Medlems låtelse- yttre Balanserat Årets Fritt eget kapital Balanserat resultat -4 710 176 -3 858 989 Årets resultat -367 870 -884 592 Summa fritt eget kapital -5 078 046 -4 743 581 Summa eget kapital 51 015 724 51 383 594 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 217 445 165 892 Skatteskulder 7 739 128 560. Brf Lådämnet Org.nr 769618-3347 8 (14 ) Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 54 764 187 54 644 187 Upplåtelseavgifter 2 354 451 2 354 451 Fond för yttre underhåll 1 668 395 1 380 395 Summa bundet eget kapital 58 787 033 58 379 03 Brf Basaren 769624-3745 Förändringar eget kapital Disposition av föregående Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Belopp vid årets utgång 159 774 000 30 416 000 284 196 Förändring under året 0 0 154 620 års resultat enl stämmans beslut-25 044 Belopp vid årets ingång 159 774 000 30 416 000 154 620 5;a bundet eget kapital 190 474 196.

Brf Gustenborg - driftservice

Brf Fjölebro Ett 5(8) 769634-3602 Balansräkning Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser 49 990 000 49 990 000 Summa bundet eget kapital 49 990 000 49 990 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 100 000 - Vinst eller förlust föregående år - -53 850 Årets resultat -399 320. Brf Smedjehusen 8(14) 769611-8095 Balansräkning Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 13 124 844 13 124 844 Underhållsfond 170 329 - Summa bundet eget kapital 13 295 173 13 124 844 Fritt eget kapital Balanserat resultat -4 419 628 -2 630 660 Årets resultat 327 698 -1. Brf Henriksdalskajen 8(13) 769615-3944 Balansräkning Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 113 152 000 113 152 000 Fond för yttre underhåll 2 550 575 2 222 575 Summa bundet eget kapital 115 702 575 115 374 575 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 484 283 -3 255 96 2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. Ett beslut att ta uprivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän do Brf Skruven 2 769603-7618 Balansräkning Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital 64 735 969 264 921 65 000 890 61 685 969 264 921 61 950 890 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resulta

Brf Vägkanten 4(8) 769629-2031 Balansräkning Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 33 780 000 33 780 000 Summa bundet eget kapital 33 780 000 33 780 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -57 956 13 897 Årets resultat -15 955 -71 853 Summa fritt eget kapital -73. BRF ANDERS VÅGHALS 7(16) 716413-6645 Balansräkning Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 7 986 998 7 986 998 Fond yttre underhåll 3 128 519 2 945 519 Summa bundet eget kapital 11 115 517 10 932 517 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 158 909 2 647 29 Brf Kommendören 33 A 9(13) 716418-0759 Balansräkning Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 6 360 191 6 360 191 Fond för yttre underhåll 152 294 144 594 Summa bundet eget kapital 6 512 485 6 504 785 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 256 989 -1 341 51 Summa eget kapital och skulder 39,014,752 36,988,150 Poster inom linjen Ställda panter för fastighetslån Ställda panter 33,627,000 33,627,000 Ansvarsförbindelser 193,590 225,855 Föreningsavgäld Noter 12/31/00 12/31/99 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar. 6 | ÅRSREDOVISNING RB BRF Uppsalahus 33 Org.nr: 716422-3641 Förändringar i eget kapital Eget kapital i kr Bundet Fritt Medlemsinsatser Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början 15 899 988 2 818 561 2 390 069 1 180 341 Disposition enl. årsstämmobeslut 1 180 341 -1 180 34

Brf Storsjölugnet Org.nr 769632-3992 6 (8) Balansräkning Not 2019-10-31 2018-10-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 24 273 000 24 273 000 Upplåtelseavgifter 1 587 000 1 587 000 Fond för yttre underhåll 69 600 0 Summa bundet eget kapital 25 929 600 25 860 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat. Brf Österled Årsredovisning 2019 717600-2678 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Not 2019-12-31 2018-12-31 Medlemsinsatser 684 500 684 500 Fond för yttre underhåll 1 103 891 922 457 Summa bundet eget kapital 1 788 391 I 606 957 Fritt eget kapital Balanserat resultat -175 113 -159 74 Negativt fritt eget kapital bostadsrättsförening. Eget kapital i en bostadsrättsförening bokförs på konton med nummer från 2080 till 2099 i enlighet med baskontoplanen. 2080 Bundet eget kapital 2083 Inbetalda insatser 2084 Förlagsinsatser 2085 Uprivningsfond 2087 Insatsemission 2088 Fond för yttre underhåll 2090 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlus Som bundet eget. Förändringar eqet kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital Förändring under året 130 619 130 619 -130 619 1 776 489 907 108 776 489 Brf Tryckpressen Brf Geijersgatan 4 Org.nr 716408-5214 5 (11) Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 10 Medlemsinsatser 1 880 225 1 880 225 Uprivningsfond 12 097 742 12 112 445 Fond för yttre underhåll -3 322 577 1 247 76

Brf Fågelsången i Vallentuna - Unik Fas

S:a bundet eget kapital 3 494 767 255 100 9297 694 3 537 361 Fritt eget kapital Balanserat resultat 487 827 255 100 309 555 433 373 Årets resultat 232 452 232 452 11 861 11 861 S:a fritt eget kapital 255 375 9487 552 297 694 445 233 S:a eget kapital 3 750 142 9232 452 0 3 982 59 Brf Blooc Org.nr 769627-2645 7 (11) Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 67 895 000 67 895 000 Fond för yttre underhåll 183 229 137 785 Summa bundet eget kapital 68 078 229 68 032 785 Fritt eget kapital Balanserat resultat -420 139 -288 432 Årets resultat -302 593. 7 | ÅRSREDOVISNING Brf Lunna Töser Org.nr: 769611-6313 Förändringar i eget kapital Eget kapital i kr Bundet Fritt Medlemsinsatser Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början 114 495 000 1 094 957 1 013 544 -1 120 529 Extra reservering för underhåll enl. stämmobeslut 0 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Disp av övriga poster 836 491 1 799 769 -133 826 133 826 -2 271 117 365 143 Årsredovisning 2020 2020-12-31 126 511 876 19 442 998 2 143 562 180 249 -4 212 898 -2 271 117 141 794 671 Insatser Upplåtelseavgifter Fond, yttre underhåll Uprivningsfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital 2019-12-3

Reservfond - Wikipedi

Brf Forellen 15 769603-8640 Årsredovisning 2019 Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 75 494 75 494 Fond för yttre underhåll 4 012 3 492 Summa bundet eget kapital 79 506 78 986 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 648 1 382 Årets resultat 981 786 Summa fritt. BRF MASTEN 3(14) 769612-6114 Flerårsöversikt Belopp i kr 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 3 813 539 4 411 986 4 489 782 4 499 998 Resultat efter finansiella poster 509 695 738 101 661 074 494 899 Soliditet, % 34,0% 33,8% 33,1% 32,5% Eget kapital 26 203 676 25 693 980 24 955 861 24 294 787 Taxeringsvärde 52 470 000 52 470 000 50 526 000. Brf Dalen 769605-9331 Sida 9 av 15 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 48 150 000 48 150 000 Fond för yttre underhåll Not 11 1 148 000 1 042 000 Summa bundet eget kapital 49 298 000 49 192 000 Fritt eget kapital Brf Rosen 769601-5663 Sida 8 av 15 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 16 090 000 16 090 000 Fond för yttre underhåll Not 13 1 196 394 1 072 794 Summa bundet eget kapital 17 286 394 17 162 794 Fritt eget kapital Brf Grannarne 26 769601-4922 7(14) Balansräkning Belopp ikr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital 34 761 239 2478 289 34 761 239 1906 289 37 239 528 36 667 52

Årsredovisning Brf Testbolage

Brf Kvillebäcksparken 7(14) 769620-9068 Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetald insats 243 515 000 243 515 000 Fond för yttre underhåll 984 240 622 035 Summa bundet eget kapital 244 499 240 244 137 035 Fritt eget kapital Balanserat resultat -742 640 -1 798 87 Brf Årsta 717600-7594 Sida 2 av 16 Styrelsen Lars Åke Illman Ledamot Margareta Kjellin Ledamot a fritt eget kapital 772 851 -1 182 672 1 543 847 411 676 S:a eget kapital 5 270 465 117 328 0 5 153 137. Brf Årsta 717600-7594 Sida 6 av 16 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 117 328 balanserat resultat före reservering till fond. Fritt eget kapital får delas ut till aktieägarna så kallad utdelning. Det består av balanserade vinster, årets vinst och fria fonder. Fritt eget kapital är den del av kapitalet som fritt får disponeras den andra delen kallas bundet eget kapital. Fritt eget kapital och disponibla medel är samma sak Fritt eget kapital är kapital kapital eget står till bolagsstämmans förfogande för eget eller återbetalning av aktieägartillskott. De vanligaste exemplen på fritt eget kapital är balanserad vinst, årets vinst, erhållna aktieägartillskott och överkursfond den del av en nyemission som inte går till aktiekapitalet. Det är viktigt att inte stirra sig blind på sitt bankkonto. Om ett. Förändringar eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Belopp vid årets utgång 258 81 1 1 721 753 1 980 564 44 351 316 797 361 148 2 341 712 Resultatdispositio

Brf Kajutan i Lomma 7(14) 769624-3208 Balansräkning Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 152 500 000 152 500 000 Underhållsfond 997 705 763 008 Summa bundet eget kapital 153 497 705 153 263 008 Fritt eget kapital Balanserat resultat -4 189 954 -3 240 38 Brf Hägerstenshamnen nr 2 Årsredovisning 2019 716420-0714 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Not 2019-12-31 2018-12-31 Medlemsinsatser 11 457 655 11 457 655 Fond för yttre underhåll 3 125 156 3 125 156 Summa bundet eget kapital 14 582 811 Fritt eget kapital Balanserat resultat 6 645 559 6 663 27 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skidder Summa eget kapital och skulder Not 14 15 Årsredovisning 2016.

 • Design papierblok.
 • Arch Linux bitcoin Core.
 • Parrot OS live.
 • Invictus Student app download.
 • 3Commas Preise.
 • Best Coinbase crypto to buy Reddit.
 • Sell BTC to Naira.
 • Bitcoin Blocks APK.
 • Sunreef 80 Power range.
 • Steam card seller.
 • HWR Duales Studium.
 • IMMO 21.
 • Reddit takes forever to load.
 • Verus Coin Exchange.
 • Conrad Elektronik Katalog.
 • Klh Capital.
 • Mini Future Long Knock out.
 • Dampfshop4u.
 • Trade Republic Blockchain ETF.
 • EBill adresse ändern UBS.
 • CoinMarketCap verstehen.
 • Ruthenium Münze.
 • Banca Monte dei Paschi di Siena adresse.
 • Selfkey coin Binance.
 • QQQ3 vs TQQQ.
 • Platin Silber Haarfarbe.
 • Electric Capital medium.
 • Associated British Foods Deutschland.
 • Pantbanken öppettider.
 • Nasdaq Level 2.
 • Switchere.
 • Сбербанк в Германии проценты.
 • Werkzeugmechaniker Schweden.
 • Gameservers rust.
 • EToro was bedeutet Trade schließen.
 • Coinbase AirBank.
 • Mailchimp HTML export.
 • Aviation English.
 • Cryptowatch kraken eth eur.
 • När uppdateras Avanza Zero.
 • Bid to cover ratio Treasury auction results.